S přihlédnutím k počtu paragrafů není pochyb, že se jedná o úpravu širší s patrným návratem k tradičním institutům a nově zde můžeme spatřit zařazení výkladových ustanovení. K typickým tradičním institutům řadíme dědický odkaz, který je v nově platném občanském zákoníku upraven. Hovoříme zde o tzv. výňatku z pozůstalosti, kdy odkazem se odkazovníku zřizuje pohledávka na vydání určité věci, popřípadě jedné či několika věcí určitého druhu, nebo na zřízení určitého práva. Jde tedy o pohledávku vůči dědici, přičemž dědici musí dle §1598 NOZ zůstat z hodnoty dědictví alespoň čtvrtina odkazy nezatížená. Zatíží-li zůstavitel dědice více, má dědic právo na poměrné zkrácení odkazu. Nově bude též možné za dědice nebo odkazovníka povolat i PO, která má v budoucnu teprve vzniknout, pokud vznikne do 1 roku od smrti zůstavitele (§1478 NOZ). V NOZ se vedle tradičních dědických titulů (zákon, závěť) objeví také třetí dědický titul a to konkrétně dědická smlouva. Dle §1582 dědickou smlouvou povolává zůstavitel druhou smluvní stranu nebo třetí osobu za dědice nebo odkazovníka a druhá strana to přijímá. Rozdíl oproti závěti spočívá v tom, že závěť je možné sepisovat, měnit nebo rušit prakticky bez obtíží, u dědické smlouvy je změna nebo zrušení obtížnější, jelikož ke změně (zrušení) může dojít jen osobním jednáním. Dědickou smlouvu nelze pořídit o celé nemovitosti, vždy ¼ musí zůstat volná tzv. falcidiánská kvarta. Nutno dodat, že dědickou smlouvu může zůstavitel zrušit pořízením závěti, přičemž ke zrušení se vyžaduje souhlas smluvního dědice učiněný ve formě veřejné listiny. Forma veřejné listiny je nutná již při pořízení.

 

Chcete vědět víc? Navštivte odbornou advokátní kancelář Praha s praxí a domluvte si schůzku nebo volejte: Tel.: +420 224 325 129. V naší advokátní kanceláři v Praze si zakládáme na osobním přístupu ke klientovi a dbáme na perfekcionismus a profesionalitu bez formalizmu. Naším každodenním cílem je 100% spoleh našeho klienta na naše advokátní služby, možnost řešení jakéhokoli právního problému včetně vypracování dědické smlouvy či zastupování v dědickém řízení.